بایگانی‌های مداحی د بار غم رضا موسیوند - لرمدیا
 

 

مداحی د بار غم رضا موسیوند

coinpayu

 

 

دانلود مداحی رضا موسیوند به نام د بار غم

7,533 بازدید

 د بار غمیا اشکستم …د داغ جد اطهرم

د روز اول غم اوما….پرده کشی و ری سرم

اما دلم خوش بی حسین ها د کنارم تکیه زیه بیم و قد بالا برارم

سلام ا گل پرپرم…. سلام ا همه باورم

سلام ا قرار دلم…سلام ا عزیز مادرم

هرو د او شو که دلم اشکس د داغ مادرم….یه عمره دل خین در دیوار مسمار درم

اما دلم خوش بی حسین ها د کنارم تیکه زیه بیم و قد بالا برارم

سلام ا امیرم علی و عشقت اسیرم علی…د داغ سر اشکسه الهی بمیرم علی

گرد یتیمی وم نشس ماه خدا رت د سرم…و ضرب تیغ ا دکینه فرق علی شق القمر

اما دلم خوش بی حسین ها د کنارم تکیه زیه بیم و قد بالا برارم

سلام ا شه بی حرم…سلام ا امیر کرم

امام کریمم حسن…سلام ا مه محترم

وقتی و زهر کینه یا پاره جگر بی مجتبی…بی بیت الاحضان قلب مه د غربت آل عبا

اما دلم خوش بی حسین ها د کنارم تکیه زیه بیم و قد بالا برارم

سلام ا هوادار مه…برار وفادار مه

فدای قد قامتت…برار علمدار مه

دس برار پلوو د لو نهر علقمه د تن جدا بی قامت مولای مظلومم خمه

اما دلم خوش بی حسین ها د کنار تکیه زیه بیم و قد بالا برارم

سلام ا سر بی بدن…سلام ا تن سر جدا

سلام ا عزیز دلم…سلام ا حبیب خدا

مه زینبم که د دلم ریشه زیه دار بلا…لش برارم بی سرم منه د خاک کربلا

ایسه که تنیا منمه هرو و حالم…یا رب د هجرون حسین تا که بنالم

آقام حسین آقام حسین

 

دانلود با کیفیت128:کلیک کنید

 

دانلود مداحی رضا موسیوند به نام د بار غم

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا