بویراحمدی و ممسنی

coinpayu

 

 

دانلود مداحی مرتضی باب به نام زینب ای زینب

2,009 views

مداحی زینب ای زینب    مداح:مرتضی باب

متن مداحی زینب ای زینب مرتضی باب

***

وه نو عزا و شیون وه کاره مه کسی

هم هه که وه پی غمت نباره

دانلود مداحی مرتضی باب به نام زینب ای زینب

دانلود مداحی مرتضی باب به نام بی ککام کردن

4,023 views

مداحی بی ککام کردن  مداح:مرتضی باب

متن مداحی بی ککام کردن مرتضی باب

***

بی کس و کاری شیون و زاری

نه حق تنه رو مه ککا نداری

دانلود مداحی مرتضی باب به نام بی ککام کردن

دانلود مداحی مرتضی باب به نام آخی سی ککام

2,737 views

مداحی آخی سی ککام    مداح:مرتضی باب

متن مداحی آخی سی ککام مرتضی باب

***

غم بسن و نام اخی سی ککام

اخی خم بمردم ای خدا نیدوم عزاشه

غم داره دلوم ره یار دلوم

اخی هیشکه هیچ موقی نبینه داغ ککاشه

نگرونم نبو که ایرم م بازار

خدا خش دونه سیت ویبوم علمدار

ای جونم ککا ایمونم ککا

رخت سه کردوم ندری آوردم

زم سینمه دردوم سی روضه ی تو

دردم ینه دیروم داغت که پیروم

دونم ایمیرم بی روضه ی تو

روضه سیم بخون وو دم و سری که جدا وابی

روضه سیم بخون وو دم زینب بی ککا وابی

روضه سیم بخون وو دم روزگارش عذا وابی

غم بسن و نام اخی سی ککام

اخی خم بمردم ای خدا نیدوم عزاشه

غم داره دلوم ره یار دلوم

اخی هیشکه هیچ موقی نبینه داغ ککاشه

نگرونم نبو که ایرم م بازار

خدا خش دونه سیت ویبوم علمدار

ای جونم ککا ایمونم ککا

بازم دودم تو بازم کرم تو

بازم حرم تو ممنون آقا

بازم نخ پرچم باز بیرق ماتم

باز شال محرم ممنون آقا

ممنون حسینم که هوای نوکرو داره

ممنونم که دست رد روی سینم نمیذاره

رزق کربلای ما توی دست علمداره

دلدارم حسین ای یارم حسین

خیلی خاطرت واسم عزیزه خوب میدونی

بیچارم حسین آ‌وارم حسین

امسالم منو به اربعینت میرسونی

تو خوابم میبینم دادی براتم

تو مسیر نجف تا کربلاتم

ای یارم حسین دلدارم حسین

یالیل اهاتک وحروف حسراتک

ضمیت جلماتک بین العبره

حنیت لمصابک ونیت یم بابک

تانیت لجوابک یبن الزهره

شما اشتاک انه لعطرک تربه مرقدک اشتم

ذکرک لو یمر علبال صاحی وبسمک اتحلم

بکل موکب اسمع صوت ای یاحسین أتألم

قبتک لو سمه ابن فاطمه

رایه مرقدک لو لو لامست خد الهوى یموت

ماشفتک لجن صرت انته الوطن

یا مسمع تراثی البی عشت کل عمری عالصوت

یا اول عشق یتحملنی بجروووح

أن دون البشر محبوبی مذبوح

محبوبی الحسین

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی مرتضی باب به نام آخی سی ککام

دانلود مداحی مرتضی باب به نام مرگت سیم بیومه

2,651 views

مداحی مرگت سیم بیومه    مداح:مرتضی باب

آلبوم رخت عزا مرتضی باب

متن مداحی مرگت سیم بیومه مرتضی باب

***

لالای لای لای عزیزوم

لالای دار و ندارم

خدا خیرش نده هر کی کرد ای درد و بارم

لا لای شیرین زوونم

خدا دردت و جونم

و زندت ری نداشتم بل سر مردت بخونم

لالای زندیم عذابه

خدا کی چی ربابه

لالای لای هر کی دی داغ بچش حونش خرابه

لالای سهتم بلالوم

لالای اشکهسه بالوم

دلم خش بی تو ایمونی ایابی مرد مالوم

لالای لای رودم هی په چه بلی بی سرم آوردی

لالای لای لای عزیزم رهتی و نونی چه وم کردی

و روز هیچ مسلمونی نیایه حال و روز مو

ک بردم ایپکه ار بشنفه ای آه و سوز مو

خدایا سیم بیومه

همه ی دردت عزیزوم

خدایا سیم بیومه رنگ و ری زردت عزیزم

سر ره مرگت ای دا

خدایا اینشسوم

لالای لای سیم بیومه ای خدا مرگت عزیزم

وری حونم امیدم

و زندیم ناامیدم

وری بعدت و زندی روز خش دیدم ندیدم

وری روی بی زوونم

وری روی رهته جونم

مو بعدت زنده ویسوم نیترم نه نیکشونم

لالای لای رودم هی په چه بلی بی سرم آوردی

لالای لای لای عزیزم رهتی و نونی چه وم کردی

و روز هیچ مسلمونی نیایه حال و روز مو

ک بردم ایپکه ار بشنفه ای آه و سوز مو

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی مرتضی باب به نام مرگت سیم بیومه

دانلود مداحی مرتضی باب به نام بعد علمدار

8,917 views

مداحی بعد علمدار  مداح:مرتضی باب

آلبوم رخت عزا مرتضی باب

متن مداحی بعد علمدار مرتضی باب

***

ککام رهته و شادیمو سر اومه

خدا بعد و ککام جونم درومه

دلوم تنگه ککامه بل بخونم

سه پنج روزه که بوی گل نیومه

سه پنج روزه که بوی گل نیومه

صدای چهچه بلبل نیومه

بریت ا باغبون گل بپرسین

چرا بلبل به سیر گل نیومه

همه ی دار و ندار زندییم بی

خدا بوم بی تموم دلخشیم بی

زدن دلخشیمه وم اسن ای وای

یتیمی درد بی درمون یتیمی

یتیمی درد بی درمون یتیمی

یتیمی خاری دورون یتیمی

الهی طفل بی بابا نباشه

اگر باشه در این دنیا نباشه

کمی نیدوم و ای زمونه آزار

کمر راس نیکنم بعد علمدار

هنی هم زمونه ناسازگاره

سه غم اومه و جونم هر سه یک بار

سه غم اومه و جونم هر سه یک بار

غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره

ولی آخر کشد مارا غم یار

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی مرتضی باب به نام بعد علمدار

دانلود مداحی مرتضی باب به نام رخت عزا

17,471 views

مداحی رخت عزا  خواننده:مرتضی باب

آلبوم رخت عزا مرتضی باب

متن آهنگ رخت عزا مرتضی باب

***

آخ و روزم سر لش ککام نشسوم

تو که افتی جگرم سهته و وهسم

نیله سیلت کنم ای تپ تپ خرسوم

تن خدا وری وری دس بده دسوم

تن خدا وری وری دس بده دسوم

چطو بی تو ککا سرکنم اخ ای غمه باور کنم

ایطوری سیلوم نکو پ چه خکی من سر کنم

سخته بخم رخت عزی ککامه و بر کنم

سخته بخوم ندیدن ککامه باور کنم

عزا عزا وبارمه عزا عزی برارمه

سینه زن بیاریت شیون دراریت

بریت بگیت اهل حرم افتا علمدار و علم

سینه زن بیاریت شیون دراریت

رو دهسته بدوم وریس و ایطو و یکم نریز

رو دهسته بدوم وریس و ایطو و یکم نریز

ایطوری ولوم نکن علمدار

ایطو دلمه نکن د ایقه دهس و پا نزن

ایطوری ولوم نکن علمدار

دنیا م سرم خرابه بعد و تو ککا عذابه

زنده موندنم زنده نگردوم

رو حرم زه قید اووه

رو سیم بگو اینو خووه

رو وری بریم دورت بگردم

آسمون و حال مو خور نداری

آسمون و حال مو خور نداری

نکشیدی چنه درد بی براری

نکشیدی چنه درد بی براری

بی ککا تا روز مرگ و غم اسیره

هر کسی ککاش نمرد شالا نمیره

هر کسی ککاش نمرد شالا نمیره

آخی و سرم آخی کمرم

سهتن جگرم کشتن دو کرم

ای وای و دلوم ای وای دلوم

سهتن جگرم کشتن دو کرم ای وای و دلوم

تش بسن و نام اخی و عزام

سی هر دو ککام سی زور م پام

صد وای و دلوم صد وای دلوم

بیچاره و مو آواره و مو

هم دلت نسوت کردی ای کاره و مو

ای وای و دلوم

بی یار و دلوم بی غار و دلوم

بیچاره دلوم ره خار و دلوم صد وای و دلوم

چطو بی تو ککا سرکنم اخ ای غمه باور کنم

ایطوری سیلوم نکو پ چه خکی من سر کنم

سخته بخم رخت عزی ککامه و بر کنم

سخته بخوم ندیدن ککامه باور کنم

عزا عزا وبارمه عزا عزی برارمه

سینه زن بیاریت شیون دراریت

بریت بگیت اهل حرم افتا علمدار و علم

سینه زن بیاریت شیون دراریت

لینک های دانلود:

دانلود مداحی با کیفیت 128

 

دانلود مداحی مرتضی باب به نام رخت عزا

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا