آلبوم گلونی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام ساربون

30,725 views

آهنگ ساربون   آلبوم:گلونی

خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ ساربون سیف الدین آشتیانی

***

ساربونه و کجا مُوری ستینم

دوسکه بالابُلن تلمیت نشینم

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام ساربون

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام باغ جوونی

10,213 views

د سایه درد خوم ها میگریوم…..نوا سرد و تنیا میگریوم

و یاد روزیا سوز جوونی …که نکوم بینه پاسا میگریوم

منو غم دس برار پا و پایک…..اگر غم بکه هاشا میگریوم

همیشه هام و یاد دوس دیری….مث اوری سراپا میگریوم

کسی دردم نهرده چی گریوه…..دلم راحت مووه تا میگریوم

 

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام باغ جوونی

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام زل روز

10,340 views

و اولاف دیدم یه نیمه شوی…..اوما و خاوم یه خال لووه

چشم افتا و برق جمالش……گرفتارم کرد او چشا کالش

میما و چشم چی زل روز….چی با تش حنمون سوزی

پریسکه عشقش افتا و جونم….خوم بی خور بیم آو بی سخونم

سلامش  کردم نده جواوم….وا چش سلم کرد حونه خراوم

گوتم ا دوسه خطا مه چی بی..ندی جوواوم جا مالگم سی بی

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام زل روز

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام دوس دیری

48,065 views

دلم سی دوس دیری بیقراره…….شو و روزم تمومی انتظاره

کسی احوالمه هرگز نپرسی…..لبم چی گیس دلبر بیشماره

کیان آشنایی کرده پیرم……چی یه کوگی مه د دامت اسیرم

دعا  میکم که تا زیتر بمیرم…..که دونم درد دیری چاره ناره

امید زندگیونیم تونی تو…..گل باغ جونیمه تونی تو

اسای دس پیری مه تونی تو……د عشقت ار بمیرم افتخاره

جفا کردی د مهرت کم نکردم…..دنونم ری جگر بی خی میحردم

بیا سل کو گری وی رنگ زردم……هنام کو د رخسارم دیاره

چشاکم د فراقت پر د خینه…..زنه ی بی تو خدا دونه غمینه

خیال کردی که روز آخرینه…….گره وا کو د کارم ا گلاره

دانلود با کیفیت 128:کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام دوس دیری

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام گلونی

109,111 views

میَترسِم دِ روزِگاری کَس نَوَنَه گُلوَنی

هِه نُومی دِشُو بَمُونَه شیرزَنُونِ سَروَنی

میتَرسِم کِه دیک وُ پَشم وُ ماشتَه یا کِه رَنگ رَنگی

یهِ رُوزی بُوَن فِرامُوش چی کَتُ چی گُلوَنی

میتَرسِم هیچکَه نَپُوشَه سِتِرَه کِه رَنگ وِرَنگ

شَنگ قِطار  وِشال نَوَنَه کُرِ لُر دِ روزِ جنگ

میترسِم بُوئه جُو دَرمُو کُولکَه یاکِه پُر دِ دُو

چِزِنَک رِغُونِ کِینُو سی مُو بُوئه آرِزو

می دُوخْتِن و ِقِی کُلِنجَه دُو پیلاٰ نُقرِه قَدیم

دَرمُونِ دَردِ دِلِم بی ریشهَ کِه دارِ مَلیم

نَه کُلِنجَه نَه مَلیم نَه پیلِ نُقرَه گُوشَه دار

کَس نِمینه مَشکَه هِرٰازْگُو بَکَه وِ قِی مٰالاٰر

میتَرسِم زی بَمیرِم کَس جام نَمونَه

اَری نا کَسی حونِه مونِم بَکَه نِشونَه

دانلود آهنگ با کیفیت 128: کلیک کنید

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام گلونی

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا