آلبوم قافله گل

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام عروسی گل

18,864 views

آهنگ عروسی گل   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ عروسی گل سیف الدین آشتیانی

***

دردکم درد بی درمو زخمکم زخم پلنگه

ا حکیم جو نمورم مر دلت مشتی د سنگه

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام عروسی گل

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام کلنجه زرد

14,271 views

آهنگ کلنجه زرد   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن کلنجه زرد سیف الدین آشتیانی

***

درد عشقی ها د جونم نوونم درد کیه

نوم نال این دلم نوونم شو گرد کیه

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام کلنجه زرد

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام پیرمراد

12,507 views

آهنگ پیرمراد  خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ پیرمراد سیف الدین آشتیانی

***

غم اوما بی می مونم خدا بار ون و لویام

بوسنه آیارکه خدا گریوه شویام

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام پیرمراد

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام مجنون

18,394 views

آهنگ مجنون   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ مجنون سیف الدین آشتیانی

***

امشو چی هر شو د هونمو کل کل ریزونه

حنا بوریم هونه عروس حنابنونه

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام مجنون

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام درد عشق

22,218 views

آهنگ درد عشق   خواننده:سیف الدین آشتیانی

متن آهنگ درد عشق سیف الدین آشتیانی

***

دلی میهام که چی مرغ سحر با

که هر جای میری هم سفر با

دانلود آهنگ سیف الدین آشتیانی به نام درد عشق

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا