آلبوم وانو

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام کور کوره

45,078 views

آهنگ کور کوره   خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم وانو ایرج رحمانپور

متن آهنگ کور کوره ایرج رحمانپور

***

قی افتا و لرسو، تانک و زره پوش

کوه و رو افتایه لش، خی می زنه جوش

بی پرچم جنگ بی سردار

سرگرت جنگ بی سر، کشتار بی رحم

جنگ بی نوم و نشو ، جنگ بی پرچم

ناونم واکی ناونم سی چی؟

قی افتا و لرسو ، تش دِ کُرنگیا

دس هُمسا نمی رت سی ترم هُمسا

بی پرچم جنگ بی سردار

بمیرم سی روز تنگ، سی رنج بیور

چَم گنمزار سوزم بی وِ سنگر

ناونم وا کی ناونم سی چی؟

اَر برارم یکی یه اگر هزاره

چی بکه وا بارون ِ تش و طیاره؟

گله یا هزار هزار رتن وِ تالو

اسبیاکِ نازار نازار زخمی دِ میدو

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام کور کوره

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام چوپان

76,597 views

آهنگ چوپان    خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم وانو ایرج رحمانپور

متن آهنگ چوپان ایرج رحمانپور

***

برده دلمه نازار رنگینیکه ساوت سالوکه فراموش

یا میمیرم یا مووم و چوپون بوات گرم کپنک پوش

برده هوشم پریه گاورنش مل باری

زنگُ و زر و جلیقش د زیر سر داری

و سا دار بلی زلفان میکه شونه و سر شو مونه

میچنه بافه میکه جفتی مار مرده پیچسه و گرده

اوسنیاکه کریوبا ایلمه کل سوار

زنگله زنگال پا دیر میکرد ریامو

اری چوپونکه بووتم نازار لرسو

خاکاکه دورننه د ساوت بتکو

چی افتاوکه درایه د زیر کوته اور تونی چوپی د دور

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام چوپان

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام جدایی

50,166 views

آهنگ جدایی خوانند:ایرج رحمانپور

آلبوم وانو ایرج رحمانپور

متن آهنگ جدایی ایرج رحمانپور

***

کار کی بی کار کی کو ون د مینه

نوونه ایلانه کو اولانه کو حالمو چینه

و دوسه بیا بنشی تعریف کنم سیت

سوختمه بریشتمه بلیز د دیریت

دوس هه وری و راس بالات بینم

رمکو وی سینه سیا پر آو خینم

منِم و سر ریا تا بیایی

نوونه دل تا نکشیش ه نا پیایی

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام جدایی

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام قافله

19,213 views

آهنگ قافله    خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم وانو ایرج رحمانپور

متن آهنگ قافله ایرج رحمانپور

***

قافله چیُ مِن اَرجا منم

چم ارا عزیز توریا منم

بیمسه رفیق دار آسو

چی کوچک ئر گوواره وا منم

چش مه ا تو نیا رو یار نی یوما

اجیر گووکت خاک مین خلیا اریک گو ایک نشیوا

نه وریق برق ها ا کَس

مه دسی اریا دوسی دس ورس

نه ارا زخم قدیم دارییه

تاوه تاسی سینه بارو نفس

منمه گوواره وا چی داوله خرمجا

ار غریوسونه چول چول بی کش بی صدا

نه کسی نه دسی نه هنا هنارس

نه صدا پای مای نه ا سینه نفس

من سر سر ریا بلکم بوینم بالا

هیچ ارانم نمنیه عزیزم که بریم ارجات

نه وریق برق ها ا کَس

مه دسی اریا دوسی دس ورس

نه ارا زخم قدیم دارییه

تاوه تاسی سینه بارو نفس

چش مه ا تو نیا رو یار نی یوما

اجیر گووکت خاک ری خلیا اریک گو ایک نشیوا

نه وریق برق ها ا کَس

نه دسی اریا دوسی دس ورس

نه ارا زخم قدیم دارییه

تاوه تاسی سینه بارو نفس

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام قافله

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام گل آساره

64,608 views

آهنگ آساره  خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم وانو ایرج رحمانپور

متن آهنگ آساره ایرج رحمانپور

***

اری جومکه ورت و عزیزم گل دش وازه

اری گلی دش گره کوروه چشیا آوازده

یه گلش گل آساره

یه گلش مفت بهاره

ای گلی دش پاییز عزیزم گلی بهاره

اری یه گلش شویا چشیام گل آساره

یه گلش گل آوازه

شکتی شویا درازه

ای گلی دش و یاد عزیزم گلی دش فراموش

اری گلی دش صداو چشیام پر د شانوش

یه گلی دش زخم فراموش

یه گلش بون نوشا نوش

اری نازارم جومت عزیزم رنگ وارنگه

اری اور او دلکش چشیام سیت دلتنگه

قشنگی و رنگارنگی

چی صدا زرنگی زنگی

اری جومت تور پا عزیزم سفری یا دیر

اری پره د هوره چشیام واینا دلگیر

عزیزم سفریم دیره

نازارم دنگش دیره

اری آووی آسموو عزیزم سفیدی برف

.اری بی دنگی سکوت چشیام رنگی حرفیا

عزیزم سفید برفی

سرخوشی کلامی حرفی

اری یه گلش خنه و عزیزم گلی گریوه

کره مر دل و رنگیا چشیام بووه فریوه

عزیزم گلات گریوه

مر دلم وش بفریوه

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام گل آساره

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام نازارم

58,131 views

آهنگ نازارم    خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم وانو ایرج رحمانپور

متن آهنگ نازارم ایرج رحمانپور

***

توزه سَرِه رَه گوت ، نازارم؛ ها میری دِ دسم

چنو وَر چنوبی ، عزیزم؛ وِ تو نمیرَسم

گرد و خاک جاده گفتند نازنینم میری از دستم
چنان میری عزیزم که هرگز به تو نمی رسم

خاوِه خوش خیالم ، نازارم ؛ برده دین دنیام

گوتم هیسی و هیسم ، عزیزم ؛ وات موِم دِ دردیام

خواب های خوش و خیالم نازنین برده دین و دنیایم
گفتم که هستی و هستم عزیزم و با تو میگویم از درد هایم

تا چِش بَسِم وا کِردم ، عزیزم ؛ نه تو بیو نه دنیا م تنیا

توزه سره ره یا گوت نازارم ؛ م پاپتی میمونم و ریا

تا چشم بستم و باز کردم نه تو بودی نه دنیا من تنها
گرد و خاک جاده گفتند نازنینم که پا برهنه خواهم ماند در راه ها

شویا بی اساره چشیاته ناره

تَریکی و ظلمات ریا نا دیاره

شب های بی ستاره چشمان تو را ندارد
در تاریکی و ظلمات  راه پیدا نیستند

نه تاو گوتنم هی نه سره اشاره نه دلی که بسوزیه خووَری بیاره

چی زمینی حوشکی که بیه فراموش نه میاره اوری که نمی بواره

نه توان گفتن دارم، نه قادر به اشاره کردنم و نه دلسوزی که خبری برایم بیاورد
مثل زمین خشکی که سال هاس فراموش شده نه ابری برای بارید برایش میاید

داره و آرِم آرِم قسم موحوره ایوار ، و خین گرمه اَفتو دنیا نَمَنه وا کَس

داره آروم آروم غروب قسم میخوره به خون گرم آفتاب که دنیا نمانده با کَس

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام نازارم

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا