آلبوم هچایه

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام آرش

60,657 views

آهنگ آرش(دار جنگه) خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم هچایه ایرج رحمانپور

متن آهنگ آرش ایرج رحمانپور

***

چی مِوی چی اوسنی خدا مِلَت بییه

تیر قِز چپ چپ بوویه خدا سیلت نییه

کُمی چَشَه که بِینَت ئو وهِ گوشِ دل نِیارَت

کُم دلَه طاقت بیاره ئو وه ِخاطر نَسپارَت

قِشنگی هر چی که داشته دِ چَشیا تو جا نیایَه

رِنگینی تونِ مِینَه کمی یاش، یادِش میایه

تو چنو خُوئی که خُوئی پاشِه مینیه وِه جا پایات

شِرآوِ کُئنه چَنی ساله مَسی هاس میکه دِ حرفیات

تو چِنو پاکی که پاکی سر وِه درگات می سِپارَه

چَشمَه سی روشنایی آوِش دِ زِلالت می گُواره

لو وَه خَنَت تائی تائی اَفتَو دِما بارونَه

نارِ گونات رازِ گنجِ گُم بیه انارِسُونه

تِئول اَنوت، تَنگِ اخمَ وا کَمونیا انتظارِش

مِگَر آرَشی بیایَه وا کِنه گِرِه دِ کارِش

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام آرش

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام گلزار رنگ رنگ

35,917 views

آهنگ گلزار رنگ رنگ   خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم هچایه ایرج رحمانپور

 متن آهنگ گلزار رنگ رنگ ایرج رحمانپور

***

اِ گُلِ همش گُلِ ، گُلِ  هـــا وِه  نومت ای گُلِ

مَـــر دِ بُلــبل بَپُرسم نومُ نشونت ای گُلِ

ای گُلِ همــش گُلِ ، گلـزار رنگ رنگ هه گُلِ

بالنیا مُوحونَنِت هَرکُـوم و یه دَنگ هه گُلِ

چه خُوَه چـــی اوسنی هه رنگ جْو بای إ گُلِ

تــــاریکی شــو و اَساره آسمو بای إ گُلِ

تــو کجا ایچـــه کجــا و خیـــر بیایی إ گُلِ

دِلِ قِنج کِردمه سی جات اَگر بهایی إ گله

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام گلزار رنگ رنگ

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام رارا

29,684 views

آهنگ رارا   خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم هچایه ایرج رحمانپور

متن آهنگ رارا ایرج رحمانپور

***

ســازنه هـاوار خــوشیم نمنه

هــــه رارا بِــژَن هـــه رارا بِــژَن

اَرای شـو سـی هـر اَرجا بِــژَن

یَــخ چَن ساله ی هَر اَر سام بِــژَن

شَل و پَل كَتی اَر شیوْیا بِــژَن

اَر لولیا بِژَن،اَرا سرداران پا بریا بِژَن

در بن  بی در،بـی سپاه بِــژَن

هه رارا بِژَن،هر رارا بِژَن ،هر رارا بِژَن

اَر اوسا بِژَن،اَر ایسا بِژَن،ار رِم رَم ، رَم،اَر رمیا بِژَن

پای دوس اَر خوین دوس پلیكیا بِژَن

اَر حیزیا بِژَن،وریزیا بِژَن،خَمینه دلم هه رارا بِژَن

اَر فراموشی،اََرا خاموشی،اََرا تنیای رو كُشیا بِژَن

اَرا دِلتنگی كَل پیر شَكَت اَر كَلما بِژَن

هه رارا بِژَن هه رارا بِژَن

ار کُشیا بِژَن،ار گیریا بِژَن،اَر توریا بِژَن

هه رارا بِژَن هه رارا بِژَن

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام رارا

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام شنیار

13,508 views

آهنگ شنیار   خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم هچایه ایرج رحمانپور

متن آهنگ شنیار ایرج رحمانپور

***

وِه چَپه نَرگس جــارو بِكـَـم جات

تاگَه ننیشیا گَرتَ اَر پَنجی پات

بوشنه دوسه كِ لـو چُوی نــاواتم

ننیش وَه خَمین یَسَه مه هـاتم

فِلك بازی واز چی بــازی وازی

میـــنا مَشكِنی كیزه مَـسازی

بـــوشنه دوســه كِ لُـو شكرینم

بـوس ای دِراخِل دیارت بوینم

خَـرمـون خَـمَه كَم هـا وه چیایی

شَنیار شن مَكِ وِه هَردك لایی

دَم قن ، دِنون قَن ، شَكـرین دَم

بِخَن تــا بِچو وِه تــاراج خَـمم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام شنیار

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام عطر عطاران

13,891 views

آهنگ عطر عطاران    خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم هچایه ایرج رحمانپور

متن آهنگ عطر عطاران ایرج رحمانپور

***

شو شمی نیا شورای شماران

شپ شپ شی سرسال سپای سردارن

گرد گل چینی عطر عطاران

ریزنا اری پای رعنای نازاران

کیه ماژن قور مردم آزاران

اجازش انوار مسی آو داران

سیما چی آهو ژن قزاران

ولولا پنج پیر تیلک چناران

کیه ماژن قور مردم آزاران

اجازش انوار مسی آو داران

گرد گل چینی عطر عطاران

ریزنا اری پای رعنای نازاران

شو شمی نیا شورای شماران

شپ شپ شی سرسال سپای سردارن

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام عطر عطاران

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام هناسه

37,821 views

آهنگ هناسه   خواننده:ایرج رحمانپور

آلبوم هچایه ایرج رحمانپور

متن آهنگ هناسه ایرج رحمانپور

***

گوتم اور هناسه کم ولاتی

چنو د آسمونیا انگلاتی

نه والا میزنی تا بووه روشنا

د چش چشمیا روشنایی بزا

گوتم اور هناسه کُم ولاتی

چنو د آسمونیا انگلاتی

 نه بارونی که رویا دش بچشن

دشت بار چمن و کول بکشن

بنگ ریشه بکه برگ خوردار

هناسه زه درخته بزنه جار

وریق برد بکوشه سخت شوگار

روشنا بفته و ریا دلگیریا

وریه کمی دیو دوال پا

بیه و بار کول آسونیا

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام هناسه

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا