ایرج رحمانپور

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام نازنین

4,268 بازدید

آهنگ نازنین  خواننده:ایرج رحمانپور

متن آهنگ نازنین ایرج رحمانپور

***

رازی د چشات هنمه نازنین

چنو خراووت منمه نازنین

هر که میها نومته دونسووه

مر گمه د زیر پایات بووه

وقتی دلم نومته میلاونه

سورده منو شعرمه بی دم هنه

رازی د چشات هنمه نازنین

چنو خراووت منمه نازنین

هر که میها نومته دونسووه

مر گم د زیر پایات بووه

وقتی دلم نومته میلاونه

سورده منو شعرمه بی دم هنه

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام نازنین

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام دسه بسته

7,477 بازدید

آهنگ دس بسته    خواننده:ایرج رحمانپور

متن آهنگ دس بسته ایرج رحمانپور

***

دمه دوخته دسه بسته

مردمه زخمی و خسته

یه دل ئو وه یه صدا

بیت شادی موحونن

بیت شادی موحونن

وا كلوم ئو وا جنگه جو

جا ده ظالم می سونن

وا كلوم ئو وا جنگه جو

جا ده ظالم می سونن

مهرشون ده دله یك جا میكه

اور سی وا لا میره

رفت كینه سا میكه

اور سی وا لا میره

رفت كینه سا میكه

ای صدا او صدا ای هنا او هنا

یكنه پیدا میكن یكنه پیدا میكن

وا سره برزیا ای هنا او هنا

زورنه بیدادنه رسوا میكن

زورنه بیدادنه رسوا میكن

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام دسه بسته

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام بالا برز

5,801 بازدید

آهنگ بالا برز    خواننده:ایرج رحمانپور

متن آهنگ بالا برز ایرج رحمانپور

***

وری تا بینم بالات بالاکه برزا دیاریت

چنو آزا وری وا راس که نینم رنگ  بیماریت

پرم  د  درد نگوته سر ریز بیت نحنه

تو ناونی ناونی تو چنی حرف  د  دلم منه

وری وا پر چشی سیل وری وا پر دلی میل

سیلی د پشت سر بکو پلی سی روز تنگی بیل

وری تا بئینم بالات شکتم سوختمه طعنه

توبیس تابشینم واسات تو بیس تابشینم واسات

تنگه دل گریوه بارم چنه اوری انوه دارم 

د او دردی که دم ایسیه کسم همراز  نازارم

د او اهریمنی تیری که و سینه بهارم حرد

د او جادو د او دیوی که کرده حونمونم  سرد

وری وا پر چشی سیل وری وا پر دلی میا

وری وا راس تو یارم با وری  بار ئو بهارم با

بار ئو دار ئو درختم با دواره دار بختم  با

وری ئو بار و یارم با وری وا راس بهارم با

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام بالا برز

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام دل سنگ

19,586 بازدید

آهنگ دل سنگ    خواننده:ایرج رحمانپور

متن آهنگ دل سنگ ایرج رحمانپور

***

دلم تنگه دلم تنگه دواره هم دلم تنگه

د  دس او  دل سختی که یا مرده یا دل سنگه

د ای دیر وخت ایواره نه تاریکی نه روشنایی

زنی پشت سرش پایی برآور رنجیا  بی ور دیار پشت سر حالی

زنی دل ناگرو میرت گونایاش رفت خینالی

د لیل  ئو ویل  ئو یاد زن ایلی وا تار وا تومک بیت دایم ویی میحن

سواری کج کلاو ئو گرج  کلاو تا اوریا میو

براور شو شیوی ه چی دوار سی

ایلی نی و سواری نی

د حالی پشت سر ایسه خراوه بی صحاوی هی

ستین اشکسه یه لا حونمو پشکسه یه لا

پیا درد گرو زشه چنو بی دس چنو بیمار که نتونه جنازه خوشه بکشه

دلم تنگه دلم تنگه شوه زنگه شوه زنگه

ها بونه آسمو امشو برف ئو بارون خینالی

زنی دل ناگرو میرت گونایاش رفت خینالی

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام دل سنگ

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام بیمار

9,758 بازدید

آهنگ بیمار  خواننده:ایرج رحمانپور

متن آهنگ بیمار ایرج رحمانپور

***

بیمار بیمارم آی گران بیمارم

بچم و کورا طبیبی بارم

ا یار خوش هاتی نیر و پاتم

درمون دردکم دار ها و لاته

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام بیمار

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام چتر فراموشی

33,301 بازدید

آهنگ چتر فراموشی      خواننده:ایرج رحمانپور

متن آهنگ:

بیا اِ دوس چی هر بار شوعِ تیرَمِ روشنا کُ

وا دس مرهم مهرت زخم دلِمِ آذا کُ

گِل اَنوبونِ سینَم شورِسَ وا شُرِ کینه

هِرهن پار ئو پیرارِم،بونِ سینَمِ پاسا کُ

دِ اورِ سی خیلِ تئن میواره رفتِ دلگیری

تو وا چَتر فراموشی بغل سی بخشیه وا کُ

بیا که جونِ تاریکم وا ژئنِ کینه پیتِرکِس

بَکُش دیویانِ دِ سینَم،دِلِمِ جا فرشتیا کُ

بُورِم تا اوچه که راسی دِ چئش ئو چشمه میگوشه

دلِ بیمارِمِ ای دوس  میئمونِ آینه یا کُ

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور به نام چتر فراموشی

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا