امیر رحمان خسروی

coinpayu

 

 

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام تو بیا

6,431 views

آهنگ تو بیا  خواننده:امیر رحمان خسروی

متن آهنگ تو بیا امیر رحمان خسروی

***

تو بیا تو بیا بشی وه تِم تا بشینه تش دل

تو بیا تو بیا که أر بیایی روشه موئه چش دل

تو دونی که ای دلم تونه میها

هر جا میریی چی سایه ای وه پت میا

دل تو چی ماهی دل مه تنگ بلور

دل تو چی آهویی دل مه تنگ هرو

کاشکی ای کوهیا نوین دِ مینمو

غم و غصه روزگار نمیشس دِ سینه مو

تو بیا تو بیا بشی وه تِم تا بشینه تش دل

تو بیا تو بیا که أر بیایی روشه موئه چش دل

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام تو بیا

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام بهشت

1,283 views

آهنگ بهشت  خواننده:امیر رحمان خسروی

متن آهنگ بهشت امیر رحمان خسروی

***

دس د همه میکشم و هام وه پات

شار منه شیونیه وا چشات

عکسته وا درد گرو میکشم

ناز تونه وا دل و جو میکشم

نل کسی جز مه وه طوافت بیا

عاشقتم کم وه مه قافت بیا

سی تو مگر فرصت حاشا منه

بو نفسم ری جومه تو جا منه

هر که د دوم تو اوما ور نگشت

بس که گریوس د سرش آو گذشت

گم بیه آساره تو د فال مه

وا رتنت سی نکو جامال مه

آفت پیری ز وه باغم نرو

بی تو چنی کوره اجاقم نرو

اسم تو ری بن بن چل سرو بی

گت وه تو میرسم همش درو بی

جفت منی ولی دلت وا مه نی

بهشت بی سیب و گنم جا مه نی

گریوه بی کشش هوار درده

گیوه کشی که پا پتی میگرده

بل بمونه جفت مه تارش نکو

بخت مه هفتیه بیارش نکو

وا رتنت وا زنه ای دشمنم

قور خومه وا دس خوم میکنم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام بهشت

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام خداحافظ خرموعه

5,109 views

آهنگ خداحافظ خرموعه   خواننده:امیر رحمان خسروی

متن آهنگ خداحافظ خرموعه امیر رحمان خسروی

***

خرموعه کجا رتمه گم بیمه مین ولاتم

عمریه کیچه و کیچه تور گیست انگلاتم

رمه جانه گشته سیلم کو و کو صحرا و صحرا

مه د شهر خوم غریوم هر که مینم مووه لیوام

زیر هر دو چش خستم آو شوا بیه جاری

منه و بخت اوق د سینه تو د بخت خوت بیاری

چش تو چشمه آو هنکو سوز کیو

حال چشا تو قشنگه حال چشا مه خراووه

پا منار قامت تو میسم د انتظارت

بشکه چی طاق پیلت نرسم سر قرارت

زنیم د سنگ نوشته

راز چشات نوشته

گوته هر کس تونه داره

جاش د مین جا بهشته

بسری ضامن آهو دس بی دیره

مر زید این علی خوش عاقبت ریمه بیره

جز خدا خدا نتونم و کسی د پل بیارم

خوش گری گشا مکم که خوش گره ونه د کارم

گره د میا سیاته دور گردنم بپیچو

کافری کو زنیمه همه چی وا هم بتیچو

کاسه حالی دسیامه زنه ای پر د دعا کرد

تف د ای دس پتی با که تونه د مه جدا کرد

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام خداحافظ خرموعه

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام وعده

1,806 views

آهنگ وعده   خواننده:امیر رحمان خسروی

متن آهنگ وعده امیر رحمان خسروی

***

مِه هام وا تو تو وا کی وعده داری

سِتارت بُرِسه چش انتظاری

دلم دِه باغ گیست لونه کِردَه

گُل زلف تونه کِرده دیاری

جِونیمه ونم دِه چنگ عشقت

وه کی ایی نیفه جونه میسپاری

مِنه دلسوخته اوفتامه وه خاکت

سی چی وا بی خیالی می گواری

بهارم رت نشس افتاو عمرم

وه حالم بگریو اور بهاری

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام وعده

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام گلارکم

2,971 views

آهنگ گلارکم   خواننده:امیر رحمان خسروی

متن آنگ گلارکم امیر رحمان خسروی

***

ده سینه دل من وه چش وراقنی گلارکم

وه لاوه لاوه بخت من تو حفتنی گلارکم

گومل گومل اسر د خی دلم رزن وری زمی

زنِه ای من وا عاشقی تو شئونی گلارکم

بیا بیا که باوتم رفیق روز داوتم

اویرتم کواوتم هنی هنی گلارکم

وه جا وفا جفا نکو من د خت جگا نکو

تشی هنی وه پا نکه وه گن گنی گلارکم

دلم که چیت جا تونه چشم د زیر پا تونه

هنا هناسه واتونه که میمنی گلارکم

نرو بمو که یارتم بخن گری خمارتم

وه هولتم وه دارتم چنا چنی گلارکم

د گوش دل متل گتم غزل گتم غزل گتم

وه تل گتم و پل گتم تو کی منی گلارکم

تو بن دلم وه روشنی تموم سیل من هنی

جواو نامه م هنی نفرسنی گلارکم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام گلارکم

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام پریشو

2,611 views

آهنگ پریشو    خواننده:امیر رحمان خسروی

متن آهنگ پریشو امیر رحمان خسروی

***

مه د ای کنگه لالو و تو د او کنش

بیا تا بسازیم پلی بکیم آسونش

جر نه ساوت مه کشته بی ساوتم

ا دوسه مر مه خینی حونه بووتم

کردیه پریشونم پریشونم پریشونم

درد تو  وجونم جونم جونم جونم

کردیه پریشونم پریشونم پریشونم

درد تو  وجونم جونم جونم جونم

دل سیت پر میرنه لو بونت کجانه

ها جو بکم سیقت نونم جونت کجانه

غم تو د یلا غم مجنون ویلا

آخرش همه غم  یه روز مورم و یلا

کردیه پریشونم پریشونم پریشونم

درد تو  وجونم جونم جونم جونم

کردیه پریشونم پریشونم پریشونم

درد تو  وجونم جونم جونم جونم

مه د ای کنگه لاله و تو د او کنش

بیا تا بسازیم پلی بکیم آسونش

جر نه ساوت مه کشته بی ساوتم

ا دوسه مر مه خینی حونه بووتم

کردیه پریشونم پریشونم پریشونم

درد تو  وجونم جونم جونم جونم

کردیه پریشونم پریشونم پریشونم

درد تو  وجونم جونم جونم جونم

لینک های دانلود:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

 

دانلود آهنگ امیر رحمان خسروی به نام پریشو

coinpayu

 

 
تلگرام لرمدیااینستاگرام لرمدیا